• Bulldozers at work in gravel mine

Biz hakda

“Qixia Dali Mining Machinery Ltd.”

"Hytaýyň ýerasty magdan enjamlaryny iň uly öndürijisi"

Kompaniýanyň tertibi

“Qixia Dali Mining Machinery Co., Ltd.” 1998-nji ýylda Yantaý şäherinde ýerleşip, ýerasty magdan enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.DALI Hytaýda ýerasty magdan öndürýän maşynlaryň iň uly öndürijisi boldy.400-den gowrak işgärimiz bar, şolardan 150-si tehnik we inersener.LHD ýükleýjilerimiz, ýerasty ýük awtoulaglarymyz we peýdaly ulaglarymyz dünýäde meşhur bolup, 80-den gowrak ýurda eksport edildi.LHD ýükleýjileriň we ýerasty ýük awtoulaglarynyň hemmesi CE, ROPS / FOPS we EAC-yň rugsady bilen tassyklandy.

Peruda, Çilide, Russiýada, Gazagystanda we ş.m. ofisimiz bar, bu bolsa müşderimiziň islegine çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär.elmydama gowy hyzmat edip bileris.Özbegistanda, Zambiýada, Indoneziýada we Boliwiýada ofisimiz ýakyn ýylda dörediler.

factory

20

+

Köp ýyllyk tejribe

+

Tehniki işgärler

+

Toparyň sany

+

Countriesurtlary eksport etmek

20

Ygtybarly hyzmatdaş

Greenaşyl magdanlaryň gurluşygyna üns berýäris, täze energiýa gazyp alýan enjamlaryň gözlegine we işlenip düzülmegine we uglerodyň köpelmegine we uglerodyň bitaraplygyna goşant goşýarys.Häzirki wagtda kompaniýamyz batareýa gyryjylary köpçülikleýin öndürmegi gazandy.Öňümizdäki 2-3 ýylda Hytaýda batareýa gazýan awtoulaglaryň ilkinji öndürijisi bolarys.Elmydama iň täze tehnologiýany özleşdirmäge we enjamlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyga üns berýäris.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli hyzmat ulaglary we uzakdan dolandyryş ulgamlary ýaly müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin enjamlary sazlap bileris.Magdan howpsuzlygynyň talaplary barha berkleşip başlansoň, şeýle enjamlar has giňeldiler we giň gerimde ulanylar, şeýlelik bilen magdan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrar we iş çykdajylaryny azaldar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmek we iş alyp barmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň.DALI siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolar.

about us
about us

Medeniýet we ruh

Fight Surpass-y öwreniň

Yhlasly synanyşyk täzeligini birleşdiriň

Iş ýörelgeleri

Amal, hakyky bilime alyp barýar, kämillige ymtylýar

Iş ýörelgeleri

Qualityokary hilli önümler bilen bazary ýeňiň

Müşderilere ünsli hyzmat ediň

Gowy abraý bilen bäsleşigi utuň