• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

 • Underground Material Truck

  Undererasty material ýük awtoulagy

  Bu ýerasty magdan gazyp almak üçin peýdaly ulag, material daşamak we işlemek üçin ulanylyp bilner.Kranyň kuwwaty 0 ~ 4m aralyk bilen 500 ~ 2000kg aralygyndadyr.

 • Underground Concrete Mixer

  Undererasty beton mikser

  Bu ulag ýerasty magdan gazmak üçin ýörite döredilen, dürli görnüşli, keseligine we ýapgyt beton deprek bar.Umuman aýdanyňda, gorizontal görnüş 2 ~ 4m3 beton deprek üçin, ýapgyt görnüşi 5 ~ 8m3 üçin.

 • Underground Oil Tanker

  Undererasty nebit tankeri

  Bu ulag ýangyç, gidrawlik suwuklyk, hereketlendiriji ýagy, dişli ýagy ýer astyna daşamak üçin ulanylýar.Bakyň mukdary we göwrümi müşderiniň islegine görä edilip bilner.

 • Underground Explosive Loader

  Undererasty partlaýjy ýükleýji

  Bu ulag partlaýjy deşikde partlaýjy maddalary goýmak üçin ulanylýar.Enjam partlama garşy bolmaly.

 • Underground Explosive Vehicle

  Undererasty partlaýjy ulag

  Bu ulag partlaýjy maddalary magdana daşamak üçin ulanylýar.Enjamlaryň partlaýjy gutusy, elektrik ulgamy we ş.m. partlama garşy bolmaly.

 • Underground Scissor Lift

  Undererasty gaýçy göteriji

  4,5 tonna çenli göteriji kuwwatlylygy we iň ýokary platforma beýikligi 4,5 metre ýetýän DALI gaýçy göterijisi, beýikligi 6,5 metre (21 fut) çenli tunellerde her dürli gurnama işleri üçin ygtybarly iş platformasyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Adaty programmalar fan enjamlary, howa çalşygy, elektrikleşdirmek we howa we suw hyzmatlary üçin turbalar.Gapdal çalşygy bolan dört platforma ululygy, magdan sözbaşylarynyň her görnüşinde diýen ýaly ýekeje gurnamadan doly süýşmegi üpjün edýär.

 • Underground Bus

  Undererasty awtobus

  Undererasty işgärleri daşaýjy dürli magdanlarda we tunel gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýan hyzmat ulagydyr.Müşderiler zerurlyklaryna görä oturgyçlaryň sanyny sazlap bilerler.Çarçuwalar uly öwrüm burçy, kiçi öwrüm radiusy we çeýe öwrüm bilen aýdyňlaşdyrylýar.Geçiriş ulgamy takyk gabat gelmek üçin Dana dişli gutusyny we tork öwrüjisini kabul edýär.Dwigateli nemes DEUTZ markasy, güýçli kuwwatly turbo görnüşli hereketlendiriji.Egzoz gazyny arassalaýjy enjam, Kanadanyň ECS platina katalitik arassalaýjysy bolup, işleýän tuneldäki howanyň we sesiň hapalanmagyny ep-esli azaldar.Häzirki wagtda umumy ulanylýan 13, 18, 25, 30 oturgyç bar.