• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

 • 30 Ton LPDT Underground Truck

  30 tonna LPDT ýerasty awtoulag

  DALI UK-30, 4 x 2 m konwertde ýerleşdirilen we 30 tonna göterijilik ukybyny hödürleýän pes derejeli programmalar üçin ýerasty magdan ýük awtoulagydyr.Biziň “DALI UK-30” orta ölçegli pes derejeli magdanlarda ýokary derejeli ýa-da derejeli önümçilik üçin we orta we uly pes derejeli magdanlarda magdan känlerini ösdürmek üçin iň amatly saýlawdyr.DALI UK-30 hyzmatyň netijeliligi we iň ýokary iş wagty üçin niýetlenendir.

 • 20 Ton LPDT Underground Truck

  20 tonna LPDT ýerasty awtoulag

  Täzelenen DALI UK-20 ýük awtoulagynda 20 tonnalyk ýük göterijilik ukyby bar we kiçi we orta magdanlar üçin niýetlenendir.Pes agramy ýokary öndürijilik we ýokary öndürijilik üçin ýokary tizlik bilen birleşdirýär.Bu zibil maşyny, dag magdanlarynda we daşky gurşawyň ýokary temperaturasynda öndürijilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin berkidilen, çydamly polat gurluşyna eýe.
  Onuň aýratynlyklary has ýangyç tygşytlaýan we agyr oklary bolan Cummins Tier 3 hereketlendirijisini öz içine alýar.DALI intellektual dolandyryş ulgamy enjamlaryň saglygyna gözegçilik edýär we iş wagtyny azaltmak üçin irki duýduryşlary berýär.
  ALhli DALI ýerasty magdan ýük awtoulaglary doly ýüklenen we ýokary tizlik bilen 25 göterime çenli gradiýentli uzyn spiral ýollarda işlemek üçin niýetlenendir.

 • 15 Ton LPDT Underground Truck

  15 tonna LPDT ýerasty awtoulag

  DALI UK-15, dar damar gazyp almak şertlerinde zerur çeýe hereketi üpjün etmek üçin gurlan 15 metrik tonnalyk ykjam ýerasty awtoulag.Bu magdan ýük awtoulagynyň agramy üçin ýokary ýük göterýär we hereketli we ýapgyt ýerlerde çalt bolýar.DALI LHD ýerasty ýükleýjisi WJ-3 bilen gowy gabat gelýär.

 • 10-12 Ton LPDT Underground Truck

  10-12 tonna LPDT ýerasty awtoulag

  10 ~ 12 tonnalyk ýerasty magdan gazylýan awtoulag, ýokary geçirijilikli ownuk magdan gazyp almak üçin.DALI WJ-1.5 we WJ-2 LHD ýerasty ýükleýjisi bilen gowy gabat gelýär.Çarçuwalar merkezde görkezilýär, ruluň burçy kiçijik öwrüm radiusy bilen uly.Kuwwat ulgamy Germaniýa DEUTZ BF4M1013EC 115kw suw sowadyjy hereketlendirijini kabul edýär.Cummins QSB4.5 119kw dwigateli islege bagly.Kuwwatly geçiş ulgamy DANA markasydyr.
  Her tigirde doly disk çygly tormoz.Tormoz modeli SAHR.

 • Energy-saving 12T underground mine diesel dump truck

  Energiýany tygşytlaýan 12T ýerasty magdan dizel zyňylýan awtoulag

  Biziň ulanýan UK-12 ýerasty ýük maşynynyň dizel dwigateli, Germaniýanyň DEUTZ-dan, ajaýyp öndürijiligi we güýji doly howa bilen sowadylan we turbo güýçlendiriji.

  Gaz çykarylyşy, howanyň hapalanmagyny ep-esli azaldýan we magdan tuneliniň howa çalşygynyň ýagdaýyny çözýän import arassalaýjy (Canda MF) kabul edýär.

 • 12 Ton DALI UK-12 Underground dumper

  12 Ton DALI UK-12 ergerasty çöketlik

  12 tonnalyk ýerasty ýük awtoulagy ajaýyp geçirijilikli ownuk magdan gazmak üçin.DALI WJ-1.5 we WJ-2 LHD ýerasty ýükleýjisi bilen gowy gabat gelýär.ALhli DALI ýerasty magdan ýük awtoulaglary doly ýüklenen we ýokary tizlik bilen 25 göterime çenli gradiýentli uzyn spiral ýollarda işlemek üçin niýetlenendir.

 • 5-8 Ton LPDT Underground Truck

  5-8 tonna LPDT ýerasty awtoulag

  5 ~ 8 tonnalyk ýerasty zibil maşyny, ajaýyp geçirijiligi bolan ownuk magdan çykaryjy.DALI WJ-1, WJ-1.5 we WJ-2 LHD ýerasty ýükleýjisi bilen gowy gabat geliň.Çarçuwalar merkezde görkezilýär, ruluň burçy kiçijik öwrüm radiusy bilen uly.Kuwwat ulgamy Germaniýa DEUTZ F6L914 84kw howa sowadyjy hereketlendirijini kabul edýär.Kuwwatly geçiş ulgamy DANA markasydyr.
  Her tigirde doly disk çygly tormoz.Tormoz modeli SAHR.